voorwaarden onderhoudsabonnement

Algemene voorwaarden voor onderhoudsabonnementen voor installaties  

Artikel 1.         Definities

1         Installateur:  Onderhoudsbedrijf Maurits Kop. Op die plaatsen waar in deze voorwaarden gesproken wordt over OMK wordt bedoeld: Onderhoudsbedrijf Maurits Kop.

2         Opdrachtgever: natuurlijk persoon, persoon niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3         Onderhoudsabonnement: de overeenkomst die OMK verplicht tot het verrichten van onderhoud tijdens de contractsperiode.

4         Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan een installatie die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan.

5         Storingsbeurt: Het ter plaatse verrichten van werkzaamheden gericht op het verhelpen van een en dezelfde storing tegen geldend uurtarief en materiaalprijzen.

6         Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) de installatie als gevolg waarvan adequaat functioneren onmogelijk is geworden.

 

Artikel 2.         Abonnement

1      Er worden vier soorten abonnementen onderscheiden, A, B, C en D.

A: dit abonnement geeft recht op een jaarlijks onderhoud en controlebeurt omtrent CV/Combiketel, werkzaamheden aan het

     waterzijdig gedeelte van het toestel worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

B: dit abonnement geeft recht op jaarlijks onderhoud en controlebeurt omtrent geisers.

C: dit abonnement geeft recht op jaarlijks onderhoud en controlebeurt omtrent mechanische ventilatie box.

D: dit abonnement geeft recht op jaarlijks onderhoud en controlebeurt omtrent zonneboilers.

2         Het abonnement gaat in op de factuurdatum voor de duur van 1 jaar.

3         Het abonnement wordt telkens stilzwijgend voor de duur van 1 jaar verlengd, tenzij dit tenminste 1 maand voor het verstrijken van het abonnementsjaar schriftelijk wordt opgezegd.

4         De verplichting tot onderhoud en het opheffen van storingen vervalt indien de abonnee zijn abonnementbedrag, of andere nota’s die de betalingstermijn van veertien dagen met meer dan veertien dagen hebben overschreden, niet heeft voldaan;

5         Het abonnement vervalt bij verhuizing van de abonnee. Indien de adreswijziging 1 maand voor de verhuisdatum schriftelijk aan OMK wordt doorgegeven, kan het abonnement zonder extra kosten op het nieuwe adres worden voortgezet. Bij verhuizing zal geen restitutie van het betaalde abonnementsgeld plaatsvinden;

6         OMK behoudt zich het recht voor om het abonnement te weigeren of op te zeggen indien de installatie niet (meer) voldoet aan de technische voorschriften of aan de veiligheidsnormen;

7         Onder af te sluiten abonnementen vallen uitsluitend de toestellen. De met het toestel verbonden installaties zoals tapkranen, cv-leidingen, radiatoren, expansievat, radiatorkranen, kamerthermostaten, indirect gestookte boilers, externe pompen, etc. En het tussentijds bijvullen/ ontluchten vallen niet onder de abonnementsbepalingen. Storingen aan het hiervoor genoemde zullen in overleg met de abonnee/opdrachtgever worden verholpen en apart in rekening worden gebracht;

8         Voor verenigen van eigenaren, bewonersverenigingen etc gelden aangepaste tarieven. U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie van OMK;

Artikel 3.         Algemeen

1         OMK is gehouden de overeen gekomen werkzaamheden deskundig uit te voeren met in acht name van de daartoe geldende voorschriften;

2         De installateur noteert alle verrichte werkzaamheden en de abonnee/opdrachtgever tekent hiervoor akkoord;

3         De installateur en abonnee/opdrachtgever informeren elkaar tijdig over wijzigingen in adres en/of telefoonnummer;

4         Indien de installatie niet of niet meer aan de geldende voorschiften en/of veiligheidseisen voldoet, zal OMK dit terstond aan de abonnee/opdrachtgever melden. De abonnee/opdrachtgever is dan gehouden in de geconstateerde gebreken te voorzien door inschakeling van OMK. OMK kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet juist uitvoeren van de door haar geadviseerde voorzieningen en/of werkzaamheden;

5         De abonnee/opdrachtgever stelt OMK in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water zonder vergoeding. De abonnee/opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de toestellen waaraan wordt gewerkt toegankelijk zijn;

6         De benodigde elektriciteit en het benodigde gas en water zijn voor rekening van de abonnee/opdrachtgever;

7         De abonnee/opdrachtgever informeert OMK indien aan de installatie werkzaamheden zijn verricht door anderen dan OMK;

8         Indien OMK haar, bij abonnement aangegane verplichtingen niet nakomt, heeft de abonnee/opdrachtgever, na schriftelijke in gebrekenstelling, waarbij OMK in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog binnen veertien dagen aan haar verplichtingen te voldoen, recht op restitutie van het voor de lopende periode betaalde abonnementsgeld;

9         Een abonnee/opdrachtgever kan alleen tussentijds opzeggen zolang OMK geen prestaties heeft hoeven leveren. In dat geval heeft de abonnee/opdrachtgever recht op restitutie van het abonnementsgeld;

10      Indien een der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, alsmede bij surseance van betaling, is de andere partijgerechtigd om de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten;

11      Op alle door OMK uitgevoerde diensten, werkzaamheden en leveringen is deze regeling van toepassing. Opdrachten tot het verlenen van diensten, werkzaamheden en leveringen worden geacht erkenning en aanvaarding in te houden van deze voorwaarden, met gelijktijdig buitenwerkstelling van eventuele condities van onze wederpartij met deze overeenkomst;  

Artikel 4.         Verplichtingen bij onderhoud

1         De in artikel 2.1 bedoelde onderhoudswerkzaamheden zullen jaarlijks in principe in dezelfde periode plaatsvinden zonder dat de abonnee/opdrachtgever hiertoe aanvraag hoeft te doen. Incidentele overschrijding van deze periode zal niet leiden tot restitutie van abonnementsgeld;

2         De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de voorschriften van de fabrikanten van verbruikstoestellen en de norm NEN 1078;

3         Indien OMK bij de gecontracteerde onderhoudsbeurt niemand thuis treft, zal de monteur een schriftelijk bericht achterlaten, waarin de abonnee/opdrachtgever wordt verzocht te reageren. Blijft de abonnee/opdrachtgever in gebreke dan volgt een tweede verzoek om contact op te nemen. Wordt na de tweede oproep OMK niet in staat gesteld de overeen gekomen werkzaamheden uit te voeren, dan is OMK van zijn verplichtingen ontslagen en kan OMK op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gebrek;

4         Indien een abonnee/opdrachtgever na een gemaakte afspraak zonder afbericht, niet thuis blijkt te zijn, worden voorrijkosten in rekening gebracht;

5         Een abonnement wordt alleen afgesloten voor verbruiktoestellen die in een goede staat van onderhoud verkeren. Bij het afsluiten van het abonnement zal een eerste onderhoudsbeurt worden uitgevoerd om een veilig gebruik en correcte werkingen van het verbruiktoestel te bewerkstelligen en de storingsgevoeligheid binnen de door OMK gestelde normen te brengen;

6         Voor toestellen van een fabrikaat, waarvan het onderhoud bijzondere aandacht of voorzieningen vraagt, kan, in overleg met de abonnee/opdrachtgever, een afwijkend tarief worden vastgesteld;

 

Artikel 5.         Verplichtingen bij storingen

1         De installateur voert storingsbeurten uitsluitend uit op verzoek van de abonnee/opdrachtgever;

2         Storingen die geen spoedeisend karakter hebben, worden in overleg met de abonnee/opdrachtgever zo spoedig mogelijk verholpen.

3         OMK voert een storingsbeurt uit binnen 24 uur na een storingsmelding tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt.

4        Indien een storingsbeurt niet leidt tot het opheffen van de storing, doet OMK onmiddellijk verslag van zijn bevindingen aan de abonnee/opdrachtgever;

 

Artikel 6.         De prijs en onderdelen

1         De overeengekomen prijs is inclusief voorrijkosten en benodigde kleine verbruiksmaterialen en exclusief BTW

2         Onderdelen worden geleverd tegen de geldende handelsprijzen inclusief BTW;

3         Onderdelen die voor garantie in aanmerking komen (ter beoordeling van de fabrikant/leverancier) worden vergoed onder aftrek van administratieve en behandelingskosten;

4. Per storingsbezoek berekenen wij minimaal 1 uur arbeid inclusief voorrijdkosten. Na dit uur wordt er per kwartier in rekening gebracht. Het uurloon per 01-01-2020 is € 60,00 per uur exclusief BTW.

 

Artikel 7.         Aansprakelijkheid

1         OMK is aansprakelijk voor schade, voor  zover deze hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal Eur  1.000.000,-  per gebeurtenis;

2         OMK kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of indien er sprake is van overmacht of bedieningsfouten;

3         Indien aan het toestel of de daaraan verbonden waterzijdige installaties, rookgasafvoeren, muurdoorvoeren of ventilatievoorzieningen werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door de abonnee/opdrachtgever of door derden, al dan niet in opdracht van de abonnee/opdrachtgever, kan geen enkele aansprakelijkheid worden gevorderd van OMK. Indien blijkt dat er sprake is van onjuiste bediening van de installatie of een gevaarlijk gebruik van de opstellingsruimte van het toestel vervalt ieder recht op aansprakelijkheid.

 

Artikel 8.         Betalingen

1         De abonnementsgelden worden bij vooruitbetaling van het onderhoud in rekening gebracht;

2         Voor alle werkzaamheden en leveringen welke niet vallen onder het abonnement, zal een rekening worden gestuurd. Na het uitvoeren van werkzaamheden dient de abonnee/opdrachtgever een werkopdracht voor akkoord te ondertekenen.

3         De abonnee/opdrachtgever betaalt binnen dertig dagen na ontvangst van de rekening. Indien de abonnee/opdrachtgever binnen de gestelde termijn van dertig dagen niet heeft betaald, ontvangt hij een betalingsherinnering waarin hij gewezen wordt op zijn verzuim en waarin hij alsnog in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het bedrag te voldoen. Indien hij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering heeft betaald, wordt hij wettelijk geacht, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim te verkeren. In dat geval zijn naast de eventueel verschuldigde rente, de aan inning verbonden buiten gerechtelijke kosten zoals innings- en administratiekosten voor rekening van de abonnee/opdrachtgever.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Maurits Kop Verwarming geleverde zaken blijven eigendom van Maurits Kop Verwarming tot het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Maurits Kop Verwarming uit hoofde van enige met Maurits Kop gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

 

Artikel 10.       Slotbepalingen

1         Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze voorwaarden zijn gesloten.

2         Eerdere edities komen hiermee te vervallen